กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนเปือย

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10  ตำบลบึงมะลู  อำเภอกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบึงหมอก

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 9 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองเทา

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลนายม  อำเภอเมืองศรีษะเกษ  จังหวัดศรีษะเกษ

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองกอง

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 3 ตำบลโดด  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนไชยงาม

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 11 ตำบลรุ่งระวี   อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ