กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดสกลนคร

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำข่า

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    

ประธานกลุ่ม     

สมาชิกกลุ่ม       100 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ปลูกคราม
 • ปลูกฝ้าย
 • การเพาะเห็ด ได้แก่ เห็ดบด เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และก้อนเชื้อเห็ด
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค กระบือ หมู เป็ด ไก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลาดุก ปลาหมอ และปลาช่อน 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ ผักชี แมงรัก ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ โหระพา กะเพรา ชะอม ต้นหอม เป็นต้น 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การปลูกไม้ผลแปลงรวม ได้แก่ มะขามเปรี้ยวฝักโต มะม่วงแก้วขมิ้น
  • ทอผ้าฝ้ายย้อมคราม  
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยกรอบสมุนไพร กล้วยฉาบ กล้วยบดผง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 30 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท
 • พระราชทานเครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวเปลือก อัตรากำลัง 80-100 กิโลกรัม/ชั่วโมง)

 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองแข้

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประธานกลุ่ม     

สมาชิกกลุ่ม       133 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค เป็ด ไก่ ปลากินพืช 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ เป็นต้น 
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ มะขามเปรี้ยวฝักโต มะม่วงแก้วขมิ้น
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • ทอผ้า ได้แก่ ทอผ้าไหมมัดหมี่ ทอผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม ทอผ้าไหมพื้นเรียบ

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 20 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท
 • พระราชทานเครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวเปลือก อัตรากำลัง 80-100 กิโลกรัม/ชั่วโมง)

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านพรสวรรค์

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอเรณูนคร จังหวัดสกลนคร

ประธานกลุ่ม     

สมาชิกกลุ่ม       100 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค เป็ด ไก่ ปลากินพืช 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเปราะ เป็นต้น 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • ทอผ้าฝ้าย ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า 
  • ลูกประคบสมุนไพร

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินปีละ 3,600 บาท
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านประชาสุขสันต์

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประธานกลุ่ม     

สมาชิกกลุ่ม       100 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค เป็ด ไก่ ปลากินพืช  
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่  พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ ผักต่างๆ เป็นต้น
 • การเพาะเห็ด ได้แก่ เห็ดบด เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า     

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การเพาะก้อนเชื้อเห็ด
  • ทอผ้าย้อมคราม   
  • การแปรรูป ได้แก่ หน่อไม้ต้มและหน่อไม้ดองอัดปี๊บ แหนมเห็ด

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 50 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโคกสามัคคี

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประธานกลุ่ม     

สมาชิกกลุ่ม       100 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค เป็ด ไก่ ปลา  
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่  พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ ผักต่างๆ เป็นต้น    

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การปลูกไม้ผลแปลงรวม พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ปลูก ฝรั่ง กล้วยหอมทอง มะขามเปรี้ยวฝักโต มะม่วงแก้วขมิ้น
  • ทอผ้าคราม   
  • ทอเสื่อกก
  • สานตะกร้าหวายและตะกร้าพลาสติก

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 20 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท