กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านว่าน

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4  ตำบลบุแกรง  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์   

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านทัพไทย

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 10 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านทุ่งราม

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลผักไหม อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านตากแดด

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์