กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดหนองคาย

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านศรีชมชื่น

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 15  ตำบลวังหลวง  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองแวง

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเปงจาน

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนธาตุ

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 13 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโสกกล้า

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย