กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโคกป่ากุง

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองเห็น

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 6 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู   

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหัวนา

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 13  ตำบลหัวนา  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเจริญ

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านอาบช้าง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5  ตำบลกุดดินกี่  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู