กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ปลูกข้าวหอมอินทรีย์บ้านนาผาง

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านสร้างถ่อน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 13  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองแห่

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1  ตำบลท่าเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนธาตุ

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเปือย

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1  ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ