กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ปลูกข้าวหอมอินทรีย์บ้านนาผาง

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านสร้างถ่อน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 13  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองแห่

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1  ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ประธานกลุ่ม     

สมาชิกกลุ่ม       32 คน ประกอบอาชีพ  ทำไร่ ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  ปลา ไก่งวง ห่าน 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่  แคบ้าน ผักพายน้อย มะนาว มะกรูด ตะไคร้ ข่า กะเพรา มะละกอ พริก หน่อไม้ เป็นต้น   
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย น้อยหน่า มะกอก ขนุน ฝรั่ง มะพร้าว มะกอก
 • การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทอผ้า   
  • การทำพันธุ์ข้าว และเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน
  • การแปรรูป ได้แก่ หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้มบรรจุถุง มะม่วงดอง มะม่วงกวน ปลาร้าทรงเครื่อง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 20 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนธาตุ

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประธานกลุ่ม     นายสงัด บันลือ

สมาชิกกลุ่ม        34 คน ประกอบอาชีพ  ทำไร่ ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  ปลา ไก่งวง ห่าน
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่  มะเขือ ตะไคร้ พริก ฟักทอง มะละกอ ขมิ้น แตงกวา หน่อไม้ เป็นต้น   
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย แตงไทย มะม่วง มะขาม ฝรั่ง 
 • การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทอผ้า ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ (ย้อมคราม)  
  • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  • การผลิตน้ำหมักชีวภาพและเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ไว้ใช้ภายในชุมชน
  • การแปรรูป ได้แก่ หน่อไม้ดอง ขมิ้นผง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 20 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเปือย

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1  ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ