กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนสังวาลย์

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านทับกุง

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 1  ตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาดีสร้างบง

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลผาสุก  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองคอนแสน

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนทอง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7  ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี