กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดกระบี่

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคอกวัว

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

ประธานกลุ่ม     นางปาณีต พันธ์สระน้อย      

สมาชิกกลุ่ม       50 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป  

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำข้าวไร่ ข้าวโพด
 • สวนปาล์ม มะพร้าว
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค แพะ ไก่ไข่ เป็ด ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาหมอ 
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ พริกไทย ยอดมะม่วงหิมพานต์ เหลียง มันปู ผักกาด ตะไคร้ มะนาว เป็นต้น 
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ มะละกอ มะพร้าว มะม่วงเบา ส้มโอ
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • การประชุมกลุ่ม 2 เดือน/ครั้ง

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การเกษตรผสมผสาน
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำหมัก
  • การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ แพะ ปลา
  • การปลูกป่าเศรษฐกิจ
  • การแปรรูป ได้แก่ เครื่องแกง เค้กกล้วยหอม พริกแกง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 100 บาท 

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท 


    ช่องทางการติดต่อกลุ่ม/ช่องทางจำหน่ายของกลุ่ม (ออนไลน์) 

 • เพจ Facebook  “ผช.เบ็ญจารัตน์ กายทอง”

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประธานกลุ่ม    นายพิชิต ชูมณี   

สมาชิกกลุ่ม      58 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป  

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ข้าวไร่ (พันธ์หอมหัวบอน หอมนิล เหนียวดำ ดอกพะยอม)
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ แพะ วัว ปลาดุก ปลานิล ปลาหมอ ปลาตะเพียน 
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่  ผักสลัด กวางตุ้ง พริก มะนาวเลม่อน คะน้า ผักกาดขาว ขมิ้น เป็นต้น 
 • การแปรรูปในครัวเรือน ได้แก่ ไข่เค็ม ปลาดุกร้า ปลาแดดเดียว เครื่องแกง เป็นต้น
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • ยาดมสมุนไพร
  • ผ้าถุงปักลาย
  • การทำน้ำมันเหลือง
  • การทำเครื่องจักสาน
  • สบู่น้ำผึ้ง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเป็นประจำทุกเดือน ไม่จำกัดวงเงินในการออม
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท 


    ช่องทางการติดต่อกลุ่ม/ช่องทางจำหน่ายของกลุ่ม (ออนไลน์) 

 • เพจ Facebook  “ตลาดคุณธรรมบ้านดินถิ่นกระบี่” 

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านต้นทัง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7  ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ประธานกลุ่ม    นายสุทธิพงษ์ ปาไหน 

สมาชิกกลุ่ม      34 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์   

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ข้าวไร่ 
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  วัว แพะ เป็ด ห่าน ไก่ ปลาน้ำจืด 
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ กะเพรา ตะไคร้ ผักบุ้ง มะเขือ ชะอม พริก มะนาว ข่า 
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะพร้าว 

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • การประชุมกลุ่มอย่างน้อยเดือนละครั้ง (วันเสาร์สุดท้ายของเดือน)

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การเพาะเห็ดนางฟ้า
  • การทำก้อนเชื้อเห็ด
  • การเพาะถั่วงอก
  • การเพาะชำกล้าไม้ ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ไผ่ มะม่วงหิมพานต์
  • การปลูกผักกินยอดและพืชสมุนไพร
  • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  • การแปรรูป ได้แก่ น้ำพริกเห็ด 3 รส เครื่องแกง กะปิ

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท