กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดพังงา

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านตีนเป็ด

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

ประธานกลุ่ม     นายวิวัฒน์ วสันต์     

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์  

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำสวนยางพารา
 • ทำสวนปาล์มน้ำมัน
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ดเทศ หมู ปลาดุก 
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักกาด กวางตุ้ง มะเขือ พริก ตะไคร้ ผักบุ้ง พริกไทย ข่า สะตอ ฟักทอง มะเขือเทศ มะนาว เป็นต้น 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การเลี้ยงผึ้ง
  • การเลี้ยงหมูหลุม
  • ธนาคารต้นไม้
  • การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ
  • การทำน้ำยาล้างจาน และแชมพูสระผม
  • เผาถ่าน
  • การแปรรูป ได้แก่ ขนมกาละแม ขนมถั่วทอด ขนมดอกจอก สบู่น้ำผึ้ง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเป็นประจำทุกเดือน ไม่จำกัดวงเงินในการออม 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)
 • ด้านการช่วยเหลือสังคม 
  • ร่วมทำบุญโรงทานในงานบุญต่างๆ
  • มอบทุนการศึกษา ปีละ 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท 

  

    ช่องทางการติดต่อกลุ่ม/ช่องทางจำหน่ายของกลุ่ม (ออนไลน์) 

 • เพจ Facebook  “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส.บ้านตีนเป็ด”

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนากลาง

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประธานกลุ่ม     นายสมบัติ ยกเชื้อ  

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป  

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด 
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาว กะหล่ำปลี มะนาวเลม่อน 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การปลูกเมล่อน
  • การปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ ผักชีฝรั่ง กะหล่ำปลี คะน้า กวางตุ้ง พริก ผักกาดหอม ต้นหอม มะเขือเทศ ผักบุ้ง เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม
  • การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน
  • สมุนไพรแช่เท้า
  • การแปรรูป ได้แก่ ไส้กรอก แปรรูปเห็ดนางฟ้า

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเป็นประจำทุกเดือน ไม่จำกัดวงเงินในการออม 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)
 • ด้านการช่วยเหลือสังคม 
  • การนำผลผลิตของศูนย์ฯ มาจากแจกให้กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อน เช่น ช่วงโควิด 19 ได้นำผลผลิตของศูนย์ฯ มอบให้กับด่านตรวจโควิดบ้านท่านุ่น

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท 

  

    ช่องทางการติดต่อกลุ่ม/ช่องทางจำหน่ายของกลุ่ม (ออนไลน์) 

 • เพจ Facebook   “สมบัติ ยกเชื้อ” 

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านกะปง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1-4  ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประธานกลุ่ม     นายรณพล ขวัญเซ่ง  

สมาชิกกลุ่ม       45 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์  

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน   
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ หมู ปลาดุก ปลานิล
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ บวบ ถั่วฟักยาว แตงกวา ผักบุ้ง มะเขือ ฟักเขียว ผักกาด ตะไคร้ ข่า กะเพรา มะกรูด  
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะม่วง
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • การประชุมกลุ่ม 2 เดือน/ครั้ง

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การขยายพันธุ์ทุเรียนสาลิกา
  • การปลูกผักสวนครัว
  • การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธุ์ไข่ ปลา
  • การทำน้ำส้มควันไม้
  • การเผาถ่าน
  • น้ำยาล้างจาน
  • การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
  • การแปรรูป ได้แก่ น้ำผลไม้ตามฤดูกาล ตะลิงปลิงสามรส เครื่องแกง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเป็นประจำทุกเดือน ไม่จำกัดวงเงินในการออม 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท