กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนากก

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ประธานกลุ่ม     นายสัญญา หิรัญวดี       

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป  

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  เป็ดเทศ หอยขม ไก่ ห่าน ปลานิล ปลาอีสบ ปลานวลจันทร์ 
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า พริก มะเขือ บวบ ตะไคร้ ผักเหมียง มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว ผักกูด เป็นต้น 
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย สับปะรด ขนุน 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • การประชุมกลุ่มอยู่เป็นประจำทุกเดือน

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ดเทศ
  • การปลูกผักพื้นบ้านในสวนยางพารา ผัก ได้แก่ พลู ใบเตย ผักเหมียง
  • การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ
  • การทำน้ำส้มควันไม้
  • การเพาะเห็ด
  • การแปรรูป ได้แก่ ชาผักเหมียง ผักเหมียงโรยข้าว

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 1,000 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท 

 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านป่าคลอก

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

ประธานกลุ่ม     นายชะลอ การะเกต       

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป  

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  ไก่พันธุ์พื้นเมือง  
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักกาดขาว กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว ฟักเขียว วอเตอร์เครส พริก ผักหวาน น้ำเต้า มะเขือ ฟักทอง 

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การปลูกผักสวนครัวในล้อยางรถยนต์ ได้แก่ พริก มะเขือ ฟักเขียว วอเตอร์เครส พริก ผักหวาน น้ำเต้า มะเขือ ฟักทอง เป็นต้น
  • การทำภาชนะจากวัสดุเศษผ้า
  • การทำถ่าน

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 500 – 1,000 บาท 

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท 

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านทุ่งทอง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7  ตำบลกระทู้  อำเภอกระทู้  จังหวัดภูเก็ต

ประธานกลุ่ม     นายสมเกียรติ ชามสนธ์       

สมาชิกกลุ่ม       40 คน ประกอบอาชีพ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป  

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง แพะ เป็ดเทศ ปลาดุก  
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า พริก 
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย ทุเรียน มังคุด ส้มควาย ลองกอง 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การแปรรูป ได้แก่ พริกไทยดำ

 • ด้านการเงินและบัญชี 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท