กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดระนอง

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบางไทร

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8  ตำบลมะมุ  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบุรีรัมย์

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบางปรุ

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7  ตำบลกะเปอร์  อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง