กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำแคนพัฒนา

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6  ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ    

ประธานกลุ่ม     นายทองปาน สุพร

สมาชิกกลุ่ม        82 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค กระบือ หมู และไก่  
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน ได้แก่ ผักชี ต้นหอม ตะไคร้ กะเพรา ขิง ข่า ใบมะกรูด และมะเขือเปราะ เป็นต้น 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายวัน) 

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • ปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือนพลาสติก
  • แปรรูปสมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร และยาหม่อง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 20 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านปรารถนาดี

ปีที่เข้าร่วม       2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ประธานกลุ่ม    นายจัด สินธ์ภักดี

สมาชิกกลุ่ม      30 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำสวนยางพารา 
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค  
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน ได้แก่ ผักชี ต้นหอม ตะไคร้ กะเพรา ขิง ข่า และใบมะกรูด เป็นต้น 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายวัน)  

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การแปรรูป ได้แก่ น้ำพริกปลาร้า และปลาดุกแดดเดียว
  • ผลิตไม้ดอกดาวเรือง และนำไปตัดดอกจำหน่าย
  • ทำน้ำยาเอนกประสงค์ 

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินปีละ 100 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโสกโพธิ์

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประธานกลุ่ม     นายธวัชชัย ปานาง

สมาชิกกลุ่ม       33 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค หมู และไก่ 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายให้กับสมาชิก ได้แก่ พริก ตะไคร้ ข่า ผักบุ้ง โหระพา และมะเขือเทศ เป็นต้น 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • งานหัตถกรรม ได้แก่ ทำพานบายศรี
  • การแปรรูป ได้แก่ ปลาส้ม และปลาแดดเดียว
  • การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 50 บาท
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านห้วยเนียม

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ประธานกลุ่ม     นายทองใบ ทองนาค

สมาชิกกลุ่ม        30 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โคเนื้อ กระบือ ไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง และเป็ดพันธุ์ไข่   
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน) 

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม 
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยฉาบ กล้วยตาก ปลาร้า และปลารมควัน
  • ทอเสื่อจากต้นกก

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 50 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาดง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 3 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ประธานกลุ่ม     นายสงวน ปาคะมา

สมาชิกกลุ่ม        30 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำสวนยางพารา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  ไก่เนื้อ เป็ดพันธุ์ไข่ ปลา กบ และหอยเชอรี่  
 • ปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัยไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายให้แก่สมาชิก ได้แก่  พริก ตะไคร้ ข่า ผักบุ้ง โหระพา และมะเขือเทศ เป็นต้น    
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การแปรรูป ได้แก่ ปลาส้ม และข้าวต้มมัด 
  • การจักสานจากไม้ไผ่

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท