กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวการเกษตรบ้านบัวเทิง

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประธานกลุ่ม     นายเดชา เหมะนัค

สมาชิกกลุ่ม       46 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน รับจ้างทั่วไป

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ด ปลา ปู
 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักพายน้อย ผักชีฝรั่ง มะเขือ มะนาว มะกรูด หน่อไม้ โหระพา กะเพรา มะละกอ ต้นหอม ผักชี เป็นต้น
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย พุทรา ส้มโอ แก้วมังกร เสาวรส น้อยหน่า ทุเรียน มะพร้าว
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • การจัดฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ (1) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (2) การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ (3) การไถกลบตอซังข้าว (4) การเลี้ยงไส้เดือนดิน (5) เศรษฐกิจพอเพียง และ (6) การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทอเสื่อ
  • การทอผ้าขาวม้า   
  • การแปรรูป ได้แก่ หน่อไม้ดองและปลาร้า   

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 100 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพนแอวขัน

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ประธานกลุ่ม     นายฉัตรพล มงคลกาล

สมาชิกกลุ่ม       50 คน ประกอบอาชีพ ทำสวน ทำนา

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว หมู ไก่ เป็ด ปลา และกบ บริเวณรอบ ๆ บ้าน มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักพายน้อย ผักชีฝรั่ง พริก ข่า ต้นหอม ขมิ้น มะเขือ เป็นต้น
 • ทอผ้า เป็นรายได้เสริม
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทำนาข้าวแปลงรวม
  • การทำโรงสีชุมชน
  • การรวมกลุ่มทอผ้ามัดหมี่
  • การแปรรูป ได้แก่ (1) ข้าวสาร (2) การทำกระเป๋าผ้า เสื้อ จากผ้ามัดหมี่ (3) สบู่สมุนไพรข้าวกล้องงอก (4) การทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย (ชนิดสด) สำหรับกำจัดศัตรูพืช (5) การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา (ชนิดสด) และ (6) น้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 50 บาท
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านท่าเมือง

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ประธานกลุ่ม     นายประเสริฐ ศิริมูล

สมาชิกกลุ่ม        50 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน รับจ้างทั่วไป

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ พริก ตะไคร้ ฟักทอง มะละกอ มะเขือ แคบ้าน ถั่วฟักยาว มันญี่ปุ่น เป็นต้น  
 • การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทำนาแปลงรวม
  • การจักสาน ได้แก่ (1) กระเป๋า (2) กระติ๊บ และ (3) เสื่อ
  • การผลิตน้ำหมักชีวภาพและเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ไว้ใช้ภายในชุมชน
  • การแปรรูป ได้แก่ (1) ข้าวต้มมัด (2) ข้าวเกรียบว่าว (3) ไข่เค็มพอกสมุนไพร (4) ถั่วคั่วทราย และ (5) แหนมเห็ด    

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินปีละ 720 บาท  
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน) 

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนเมืองน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประธานกลุ่ม     นางกัลยรัตน์ มุงคุลพรม

สมาชิกกลุ่ม       40 คน ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และทอผ้า

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว หมู ไก่ไข่ เป็ด ปลา บริเวณรอบ ๆ บ้าน มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักพายน้อย ผักชีฝรั่ง โหระพา มะเขือม่วง ข่า มะเขือพวง แคบ้าน มะนาว มะกรูด หน่อไม้ เป็นต้น
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การปลูกผักแปลงรวม ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ผักพายน้อย
  • การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง ผักพายน้อย
  • การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน
  • การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน  
  • การเลี้ยงไก่ไข่
  • การผลิตสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ (1) ไตรเดอร์มา (2) บิวเวอเรีย (3) ฮอร์โมนไข่ และ (4) น้ำกลั่นสมุนไพร
  • การจักสาน
  • การผลิตน้ำยาล้างจาน
  • การแปรรูป ได้แก่ ข้าวกล้องงอกและข้าวชงดื่ม

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 30 บาท
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนใหญ่

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี