ความเป็นมา

ปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลายโรงเรียนมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ นอกจากจะสามารถผลิตอาหารนำไปใช้ประกอบอาหารกลางวันได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษาแล้ว ยังคงมีผลผลิตทางการเกษตรเหลือ อีกทั้งยังได้มีการขยายผลสู่ครัวเรือนด้วย ทำให้มีผลผลิตในพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) จึงมีพระราชดำริให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขึ้นในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการแปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อให้อาหารมีอายุการเก็บได้นานขึ้น และเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร และที่สำคัญอีกประการคือ เป็นการส่งเสริมทักษะทางการงานอาชีพ ที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

แนวทางการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อในขณะนั้น) และกองบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้ร่วมกันจัดทำ โครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น

   ขั้นตอนในการดำเนินงาน


  1. คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในโรงเรียนและชุมชน และวิธีการที่จะแปรรูป
  2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยงบพระราชทาน
  3. ฝึกอบรมครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคนิคการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่
  4. พัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8
11
IMG_3343
34
25
1601

พื้นที่ดำเนินการ

มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 โรง จาก 16 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ สถานศึกษา สังกัด กิจกรรมการแปรรูป
1. รร.ตชด.บ้านน้ำแดง จ.จันทบุรี กก.ตชด.ที่ 11 นวลจันทร์ถอดก้างแดดเดียว
2. รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี กก.ตชด.ที่ 13 กล้วยตาก
3. รร.ตชด.บ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กก.ตชด.ที่ 14 กล้วยฉาบ
4. รร.ตชด.บ้านตาแตรว จ.สุรินทร์ กก.ตชด.ที่ 21 กล้วยกรอบ
5. รร.ตชด.ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 จ.บุรีรัมย์
กก.ตชด.ที่ 21 น้ำลูกหม่อน
6. รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.มุกดาหาร
กก.ตชด.ที่ 23 กล้วยม้วน
7. รร.ตชด.บ้านนานกปีด จ.เลย กก.ตชด.ที่ 24 เห็ดปรุงรส
8. รร.ตชด.บ้านรักไทย จ.พิษณุโลก กก.ตชด.ที่ 31 สับปะรดกวน
9. รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 จ.เชียงราย
กก.ตชด.ที่ 32 ผักดอง
10. รร.ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ จ.เชียงใหม่ กก.ตชด.ที่ 33 ชาเขียวอัสสัม
11. รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) จ.ตาก กก.ตชด.ที่ 34 พริกกะเหรี่ยงแห้ง
12. ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย จ.ตาก กก.ตชด.ที่ 34 กล้วยตาก
13. รร.ตชด.บ้านยางโพรง จ.สุราษฎร์ธานี กก.ตชด.ที่ 41 กล้วยหอมทองฉาบ
14. ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ จ.กระบี่ กก.ตชด.ที่ 42 เห็ดนางฟ้าทอดปรุงรส
15. รร.ตชด.บ้านหินจอก จ.ตรัง กก.ตชด.ที่ 43 ปลาดุกร้า
16. รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 4
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50 จ.ปัตตานี
กก.ตชด.ที่ 44 ข้าวไรซ์เบอรี่อบกรอบ

คู่มือครู

คู่มือครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูปกล้วย-กล้วยตาก

คู่มือครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่อบกรอบ