กิจกรรมการพัฒนา

ด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

photolink600

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”

photolink2

การเขียนบันทึกประจำวัน-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

covermedia

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร

iodine06

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ด้านการศึกษา

covernorth2

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
“42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

bagcoverchild

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

covidcover

ผลงานการแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง โควิด 19

coverdisplay400x300

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ภายใต้โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2

ด้านการงานอาชีพ

agriprocessing

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร