ด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

photolink600

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”

photolink2

การเขียนบันทึกประจำวัน-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

covermedia

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร

iodine06

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ด้านการศึกษา

cover220766

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
“43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา”

covernorth2

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
“42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

bagcoverchild

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

covidcover

ผลงานการแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง โควิด 19

coverdisplay400x300

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ภายใต้โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2

ด้านการงานอาชีพ

agriprocessing

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

messageImage_1675152594888

กิจกรรมกล่าวบทกลอนผญาถวายพระพร และการแสดงโปงลางวัฒนธรรมภาคอีสาน ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี