การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


วันที่ 26 กันยายน 2565 พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 รอบระดับประเทศ โดยคัดเลือกผลงานผ่านระบบออนไลน์

การประกวดแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน -7 ตุลาคม 2565 มีครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมการประกวดใน 3 กิจกรรม ดังนี้

1) การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน โดยมีครูร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 6 ด้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ผลงาน จาก 38 โรงเรียน ดังนี้
1) ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
4) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน

2) การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 58 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย 3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และ4) การทำโครงงานหรืองานประดิษฐ์

3) การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวด รวม 3 ด้าน จำนวนทั้งสิ้น 28 ผลงาน จาก 26 โรงเรียน ได้แก่
1) ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 9 ผลงาน รวม 9 โรงเรียน
2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย จำนวน 9 ผลงาน รวม 9โรงเรียน
3) ด้านการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน จำนวน 10 ผลงาน รวม 10 โรงเรียน