การประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2566

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ จัดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  “43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการจัดประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 9 มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ แก่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาแนวคิดและร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

การประชุมวิชาการประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การนำเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียน (ประกอบด้วย การวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และการประกวดแข่งขันโครงงาน) รวมทั้งการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู (6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย 2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ 4) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ 6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค

 การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ

 การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน