ข่าวพระราชกรณียกิจ

12 มกราคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียน 839 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 จำนวน 11 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้าซาโอริ การจัดการเรียนการสอนบูรณาการฐานสมรรถนะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Class start ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การปักผ้าลายชาวเขาและการตัดเย็บเสื้อผ้า แปลงสาธิตการปลูกข้าว กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้วิชาชีพการโรงแรม และศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์