Slide

3 มีนาคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.32 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 7 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,106 โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี 2516 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 133 คน

โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 16 ราย จากนั้นทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 5 คน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทำใบงาน และนำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธง นอกจากนี้ยังมีหนังสือพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ให้บริการศิษย์เก่าและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ด้านสหกรณ์นักเรียน มีกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ และกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านสหกรณ์ ส่วนกิจกรรมห้องพยาบาล บริการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและคนในชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน จัดการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำไม้กวาดดอกหญ้า ส่งจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปสร้างรายได้เสริม ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอนนักเรียนทำขันหมากเบ็ง ซึ่งเป็นบายศรีที่ใช้เป็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์ของชนเผ่าไทโส้ และใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดการสอนกิจกรรมดนตรีไทยพื้นบ้าน และดนตรีสากล โดยโรงเรียนได้รับพระราชทานอังกะลุง และนำมาต่อยอดฝึกสอนให้นักเรียนสามารถเล่นผสมผสานกับดนตรีสากลได้

ด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน มีแผนการจัดอาหารรายสัปดาห์ โดยมีผู้ปกครองและศิษย์เก่ามาช่วยประกอบอาหารและจัดอาหารเสริมนมให้นักเรียนดื่มวันละ 2 แก้ว ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมปลูกผัก ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกถั่วเมล็ดแห้ง กิจกรรมปศุสัตว์  เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็ด และสุกร กิจกรรมประมง เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และในบ่อดิน ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานและจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการนำผลผลิตมาแปรรูปถนอมอาหารเป็นหน่อไม้ดอง มะนาวดอง และปลาดุกแดดเดียว ใช้บริโภคในโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในการหาค่าเฉลี่ยผลผลิตไข่ไก่ต่อสัปดาห์ และสามารถเปรียบเทียบผลผลิตไข่ไก่ได้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน โดยมอบพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และทำให้เกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะจัดการระบบออนไลน์ ประกอบด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการ ครู นักเรียน ประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย