Slide

30 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มอบลูกเป็ดพันธุ์ไข่แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้มีไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมีพระราชกระแสให้ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ในชุมชน โดยโรงเรียนได้น้อมนำพระราชกระแสมาดำเนินการในโรงเรียนก่อน ด้วยการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่เพิ่มและทำการผลิตลูกเป็ดพันธุ์ไข่เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในเขตบริการของโรงเรียนเป็นการขยายผลสู่ชุมชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณเพื่อใช้เป็นกองทุนอาหารเป็ดไข่ให้กับโรงเรียนด้วย

โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ได้นำลูกเป็ดพันธุ์ไข่ จำนวน 85 ตัว มอบให้แก่เด็กนักเรียนแกนนำและชาวบ้านที่ต้องการนำไปเลี้ยงที่บ้าน เพื่อจะได้มีไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน รวม 17 ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้

-วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 มอบลูกเป็ดพันธุ์ไข่ให้แก่เด็กนักเรียนแกนนำ จำนวน 8 ครัวเรือนๆ ละ 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 40 ตัว

-วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มอบลูกเป็ดพันธุ์ไข่ให้แก่เด็กนักเรียนแกนนำและชาวบ้านบ้านกรูโบ จำนวน 9 ครัวเรือนๆ ละ 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 45 ตัว

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 มอบลูกเป็ดพันธุ์ไข่ให้แก่เด็กนักเรียนแกนนำ
จำนวน 8 ครัวเรือนๆ ละ 8 ตัว รวมทั้งสิ้น 40 ตัว

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มอบลูกเป็ดพันธุ์ไข่ให้แก่เด็กนักเรียนแกนนำและชาวบ้านบ้านกรูโบ
จำนวน 9 ครัวเรือนๆ ละ 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 45 ตัว