Slide

9 มิถุนายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คสธ.) ได้เข้าไปติดตามการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมารี พื้นที่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยติดตามการดำเนินงานของกลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิต ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมผ้าถุง ผ้าไหมตัดชุด เป็นต้น การติดตามการดำเนินงานของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าบางกลุ่มไม่สามารถผลิตสินค้าจำหน่ายได้ เนื่องจากปัญหาราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น จึงเป็นอุปสรรคในการผลิต ทั้งนี้ทาง คสธ. ได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่กลุ่มขาดแคลนและเพิ่มราคาขายให้กับทางกลุ่ม