ข่าวสารทั่วไป

7-9 ธันวาคม 2564

การฝึกอบรมการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ขั้นพื้นฐานสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย จึงมีพระราชกระแสให้จัดหากล้องจุลทรรศน์ให้แก่โรงเรียน โดยกรมควบคุมโรค ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายกล้องจุลทรรศน์ให้โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 18 เครื่อง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่โรงเรียนนำร่อง  ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 8 โรงเรียน 

และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค  ได้ดำเนินการฝึกอบรมการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ขั้นพื้นฐานแก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ครูตชด.) ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เครือข่ายครูตชด. มีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียเบื้องต้น รวมถึงการใช้กล้องจุลทรรศน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคไข้มาลาเรียให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ สสท. ผู้รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริ ได้ร่วมฝึกอบรมพร้อมกับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องพยาบาล ในโรงเรียนนำร่องสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 4 โรงเรียน และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 4 โรงเรียน ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องเชื้อมาลาเรีย การตรวจวินิจฉัย การเฝ้าระวัง การติดตามรักษา การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพื่อเตรียมฟิล์มเลือดและเก็บเลือดบนกระดาษกรอง จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติเจาะเลือดเตรียมฟิล์ม เก็บเลือดบนกระดาษกรอง การย้อมสีฟิล์มเลือดสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยสียิมซ่า ด้วยฟิล์มโลหิตหนาเเละบาง และนำมาประเมินผล 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าอบรมด้วย โดยในวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียและการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย รวมทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ การใช้และการดูเเลรักษา จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ การทำความสะอาดเละจัดเก็บ รวมทั้งฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบของเลือดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย และฝึกการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย จากฟิล์มโลหิตหนาเเละฟิล์มโลหิตบาง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรมฟังบรรยายในหัวข้อ บทบาทของครูตำรวจตระเวนชายเเดนกับการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย จากนั้นเป็นการเรียนรู้เรื่องการนำกล้องจุลทรรศน์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

  

ภาพกิจกรรมวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรมวันที่ 8 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2564