Slide

17 พฤษภาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยโรงเรียนเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2515 ปัจจุบันมีนักเรียน 140 คน โดยในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน เป็นครั้งที่ 8

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Part of Plant ซึ่งสอนนักเรียนให้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนประกอบต่างๆ ของพืช กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่วนกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน มีการสอนทำผ้าบาติก ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพเสริม สามารถนำไปสร้างรายได้ได้ในอนาคต

โอกาสนี้ทรงรับฟัง พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์และพร้อมต่อการเรียนรู้ โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 เป็น 1 ใน 32 สถานศึกษานำร่องของโครงการฯ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษา จำนวน 9 คน เฝ้า ฯ ถวายรายงานผลการเรียน และนับตั้งแต่ปี 2535 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 14 คน จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อดิน รวมทั้งเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเป็ดเทศ ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมะละกอและกาละแมหน่อไม้ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่คนในชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปสร้างรายได้ อาทิ เรื่องการปลูกผัก การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เป็นต้น