Slide

21 กรกฎาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 126 คน โดยในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานที่โรงเรียน เป็นครั้งที่ 8 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นครั้งที่ 1,088

โอกาสนี้ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 5 คน โดยนับตั้งแต่ปี 2535-2560 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 27 คน การนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่เกอว การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมร้านค้าและออมทรัพย์ นักเรียนสามารถทำบันทึกบัญชี และการเขียนบันทึกการประชุมได้ และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ

การนี้ผู้แทนโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ (โรงเรียนพี่) กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทำให้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละกลุ่มสาระ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มาฝึกให้นักเรียนทำกล้วยฉาบ

ด้านการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนได้น้อมนำพระราชกระแส เรื่องการส่งเสริมการฝึกอาชีพเด็กนักเรียนเพื่อนำไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยฝึกให้นักเรียนทำมุ้งลวด เพิ่มทักษะด้านอาชีพ มีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มาช่วยสอน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมเก็บรวบรวม พันธุ์ไม้ในโรงเรียน กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง

โอกาสนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการปลูกพืชผัก ไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง เพาะเห็ดนางฟ้า  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงเป็ดและสุกร รวมทั้งเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและบ่อซีเมนต์ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งใช้ในการควบคุมโรคพืชในแปลงผักได้ โรงเรียนยังได้ขยายผลสู่ชุมชน โดยนำกล้าผัก ไม้ผล ไปมอบให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำไปปลูกใช้บริโภคในครัวเรือน 

การนี้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 กลุ่ม เฝ้าฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม โดยส่วนใหญ่ทำการเกษตร ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งทอผ้า ทำงานหัตถกรรม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อถนอมอาหารไว้บริโภค และนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ ทำให้กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มด้วย