Slide

31 มกราคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ เป็นครั้งที่ 6 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,098 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 117 คน

โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 12 ราย และทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ โดยโรงเรียนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษา รวมจำนวน 12 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 17 คน

การนี้คณะครูที่พักอาศัยในโรงเรียน เข้าเฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักครูพระราชทาน

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน จัดกิจกรรมพี่อ่านหนังสือให้น้องฟังและค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม กิจกรรมห้องพยาบาล ให้บริการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้า ซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และสินค้ากลุ่มแม่บ้านในชุมชน นักเรียนได้ฝึกการบันทึกบัญชีรับจ่าย ใบขายสดประจำวัน และบันทึกการประชุมประจำเดือน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้น้อมนำพระราชกระแสให้ส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมการแสดงโปงลาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของภาคอีสานด้วย

การนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โดยใช้โปรแกรม Triple-P ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการสร้างวินัยเชิงบวก มีพัฒนาการตามวัยและมีความฉลาดทางอารมณ์ และทำให้ผู้ปกครองมีทักษะการเลี้ยงเด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผัก ไม้ผล เลี้ยงไก่ เป็ด เลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ผลผลิตทางการเกษตรนำไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน และฝึกให้นักเรียนนำไปแปรรูปถนอมอาหารเป็นไข่เค็ม ปลาส้ม และปลาหยอง ส่งจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียนและในชุมชน อีกทั้งยังมีฐานการเรียนรู้ ให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้นำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชนต่อไป