Slide

17 กันยายน 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า อำภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า อำภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2468 ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 392 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 2

โอกาสนี้ทรงรับฟังผู้อำนวยการโรงเรียนถวายรายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สำหรับด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยนักเรียน พบนักเรียนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ มีภาวะเตี้ย ภาวะผอม รวมทั้งภาวะอ้วน แก้ไขปัญหาโดยจัดอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันที่มีโปรตีนเพิ่มมากขึ้น ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการควบคุมอาหารแก่ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย ส่วนด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทุกคน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ จัดการสอนการทำขนมเบเกอรี่ ส่วนกิจกรรมการเกษตร ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว และเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ผลผลิตที่ได้นำส่งโรงอาหาร รวมทั้งนำเห็ดมาแปรรูปเป็นเห็ดสวรรค์ และแหนมเห็ด นอกจากนี้ยังนำผลผลิตไปจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้

ในโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ “ยุวสิริธำรง” ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปีงบประมาณ 2562 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคาร “ยุวสิริธำรง” ซึ่งหมายถึง อาคารที่ธำรงไว้ซึ่งสิริมงคลของเด็ก

ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า โรงเรียนวัดโคก โรงเรียนวัดฉาง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนวัดบางคูวัด โรงเรียนวัดบางเดื่อ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ) โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ และโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) 

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงการดำเนินกิจกรรมร้านค้า ฝึกทำบันทึกบัญชี และกิจกรรมออมทรัพย์ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนได้ฝึกสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste โดยมีการคัดแยกขยะ และนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน