Slide

17 พฤศจิกายน 2566

การอบรมแนะนำการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริ ฯ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ปีการศึกษา 2566 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์แก่โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา และด้านทักษะอาชีพ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คสธ. จึงได้จัดการอบรมแนะนำการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริฯ ขึ้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา องพจนกรโกศล ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 ผู้จัดการโรงเรียน พระครูนันทกิตติคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย รวมจำนวน 25 คน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายเรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาโภชนาการและสุขภาพอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยนางอาริสรา ทองเหม เจ้าหน้าที่กองอนามัย วัยเรียนวัยรุ่น กรมอนามัย รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2567 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา และด้านการงานอาชีพ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป